Ar Tukuma novada domes 2023.gada 28.septembra lēmumu Nr. TND/23/539 apstiprināti 2023./2024. gada sezonas siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifi: Levestes katlu māja (malka) - 53.92 EUR/MWhZītaru katlu māja (dabasgāze) - 101.75 EUR/MWhAutonomās katlu mājas (Pērles, Rotas, Saktas, Avoti, Jaunkalni, Zemenīte, Ērģelnieki) - 87.29 EUR/MWh ...

PSIA "Jaunpils KS izsludina iepirkumu "Sašķidrinātas naftas gāzes piegāde siltumenerģijas ieguvei apkurē" Nolikums tiek izsniegts elektroniskā veidā parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz Pretendenta e-pasta adresi, pamatojoties uz Pretendenta rakstisku pieprasījumu (norādot uzņēmumu, reģistrācijas numuru un kontaktpersonu). E-pasts...

2022.g/2023.g apkures tarifi 2022. gada 28. septembrī Tukuma novada Domes sēdes protokola Nr. 16, 5.p. lēmumu apstiprinātie apkures tarifi  : Zītaru katla mājas tarifs – 440.05 EUR/MWh Autonomās katlu mājas tarifs - divdaļīgs tarifs, kuru veido fiksētā maksa 14.83 EUR/MWh, bez PVN (nemainīga visu gadu) un ...